Terms of Use

1. GIỚI THIỆU
Các điều khoản và Điều kiện dưới đây được xây dựng tương ứng với các yêu cầu của các tổ chức công nhận đã công nhận cho The Standard Cleveland.

The Standard Cleveland luôn có sẵn một danh sách các tổ chức và phạm vi công nhận tương ứng để đáp ứng yêu cầu từ bất cứ văn phòng nào của công ty.

2. PHẠM VI
The Standard Cleveland Ltd đánh giá và cấp chứng nhận cho các Hệ thống quản lý của khách hàng về sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý được công nhận trên toàn thế giới.

3. TÍNH BẢO MẬT
The Standard Cleveland Ltd có trách nhiệm đảm bảo luôn duy trì tính bảo mật đối với tất cả các khách hàng có liên quan đến thông tin thu thập được trong quá trình chứng nhận.

4. CƠ CẤU TỔ CHỨC
The Standard Cleveland luôn có sẵn một Bản sao sơ đồ tổ chức của Công ty thể hiện trách nhiệm và cơ cấu tổ chức cùng với hệ thống tài liệu cho biết) tình trạng pháp lý của The Standard Cleveland bất cứ khi nào được yêu cầu.

5. CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG

Để được cấp và duy trì chứng nhận, khách hàng phải tuân thủ các thủ tục và quy định sau:

a. Khách hàng phải cung cấp cho The Standard Cleveland Ltd tất cả những  thông tin cần thiết để hoàn thành chương trình đánh giá.

b. Nếu nhận thấy khách hàng không đáp ứng moi yêu cầu chứng nhận thì The Standard Cleveland phải thông báo cho khách hàng về những điểm chưa phù hợp.

c. Chỉ khi khách hàng chứng minh được rằng họ đã tiến hành thực hiện các hành động khắc phục trong thời hạn mà The Standard Cleveland Ltd đưa ra để đáp ứng tất cả các yêu cầu thì The Standard Cleveland Ltd mới sắp xếp, để đánh giá lại những phần cần thiết và khách hàng sẽ phải trả thêm chi phí bổ sung.

d. Nếu khách hàng không thực hiện hành động khắc phục trong thời hạn quy định, The Standard Cleveland Ltd có thể thực hiện đánh giá lại toàn bộ, có tính chi phí bổ sung.

e. Mọi chứng chỉ được ban hành chỉ liên quan đến cơ sở hoặc các cơ sở được đánh giá; và phạm vi được nêu trong chương trình đánh giá kèm theo chứng chỉ.